Thông tin về mục Tiếng Việt

Phần này của diễn đàn để thảo luận về kỹ thuật, hệ thống và ý tưởng về trí nhớ bằng Tiếng Việt